Gastenboek

durant

Isabelle Durant (Vice-president europees Parlement ) "De eerste migranten, jullie ouders en grootouders, werden gevraagd om ‘discreet’ te zijn, om hier te werken maar onzichtbaar te zijn. dit is vandaag niet langer het geval. ik hoop dat jullie in de komende jaren jullie multi-identiteit van Belgen, Turken, Brusselaars en europeanen kunnen doen gelden."

turtelboomAnnemie Turtelboom (Federale Minister van Justitie) "Als ik zie hoeveel kennis en ervaring jullie opgebouwd hebben als Fedactio, vind ik dat er meer interactie moet zijn tussen de politieke wereld, de zakenwereld en Fedactio. op die manier zullen we dichter naar elkaar groeien en de juiste oplossing voor problemen vinden. (...) ik zie Fedactio als een zeer professionele organisatie. ik acht me gelukkig dat ik met jullie in contact kon komen en kennis kon maken. Jullie organisatie is ontzettend professioneel en sterk. Als politica ben ik zeer gecharmeerd door jullie project ‘vrouw en Maatschappij' want dit betekent echt dat jullie emancipatie hebben volbracht. ik ben onder de indruk van jullie dyna- misme en organisatie. Jullie ondernemen, geloven in de toekomst, kijken vooruit en terzelfdertijd helpen jullie ook de zwakken. Jullie emanciperen mensen en maken mensen sterker. Jullie geven mensen geen vis maar leren hen vissen."
jozefdewitte

Jozef De Witte (Directeur Belgisch Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) "Wij zijn verplicht om samen te leven en ik blij dat het ook zo is! Wat ik deze avond hier heb mogen beleven heeft mij diep geraakt. om de problemen zo goed mogelijk aan te pakken, moeten we samen verder werken!"

20090330decrooAlexander De Croo (Federaal minister en voormalig voorzitter Open VLD Ministre) "In mijn contacten met Fedactio was ik toch verrast door de goede organisatie en indrukwek- kende infrastructuur. die jonge mensen hebben een kritische geest en gelo- ven niet in pampering. Ze geloven dat het nodig is dingen aan te pakken en het professionalisme is indrukwekkend. Het zijn mensen die hun toe- komst in handen nemen. ik heb het over ondernemerschap in brede zin gehad. er is de economische groepering maar ook zoveel rond maatschappelijke ontwikkeling, vrouwen en opvoeding. dat is heel mooi. Ze stellen zich ook open naar de rest van de samenleving. Het is geen gesloten gemeenschap."
rudygeysensRudy Gheysens (Président du Centre Cartoon Européenne) "Dat de Turkse gemeenschap gastvrij was, wist ik al maar wat ik vandaag heb meegemaakt, overtreft alles. Prachtige organisatie over de hele lijn. Proficiat en veel succes."
c8ccc62c-43d7-11e2-924e-909b20ff6597_original.jpg.h380Bart De Wever (Burgemeester Antwerpen | voorzitter N-vA) "Het publiek dat je hier ziet is hoopvol want hier zitten mensen die ondernemend zijn, die een meerwaarde creëren en die vooral ook sociaal- economisch betrokken zijn. ook aangaande ondernemen, ruimtelijke ordening, belastingen, arbeidskosten, eigenlijk dingen die iedereen aanbelangt die in deze samenleving samenhorigheid wenst en die wil werken en onderne- men. (...) Mensen die zich verenigen om hun verantwoordelijkhe- den op te nemen en zichzelf helpen dat is het sterkste wapen dat er is. en vanuit die organisaties in dialoog treden, zoals er vanavond gebeurd is, dat is heel erg belangrijk."
media_l_4621029Bruno Tobback (Voorzitter SP.A) "Eén van onze gedeelde ambities is het zoeken naar een manier om te zorgen dat iedereen met welke achtergrond ook kan meedraaien in en een bijdrage kan leveren aan de samen- leving. We staan voor een gemeenschappelijke vooruitgang waarin iedereen zijn rol, zijn dromen en ambities moet kunnen waarmaken. ik hoop dat we in de komende jaren daar samen een succes van gaan maken want als we daar niet in slagen is het alternatief dat we met z'n allen erop achteruitgaan. (...) Fedactio is een bijzonder grote en actieve organisatie die bijzonder nuttig werk levert en grote ambities heeft. vertrekkend vanuit de ervaringen en realiteit van mensen probeert Fedactio op een positieve manier zo goed mogelijk samen te leven en niet alleen samen te leven maar ook iets op te bouwen. dat is een uitdaging die we delen. Het zou nuttig zijn om de activiteiten van Fedactio wat meer zichtbaar en herkenbaar te maken want we delen dezelfde dromen en bekommernissen."
aykutdursenAykut Durşen (Contrabas Groepschef Koninklijk Filharmonisch orkest) "Sinds jaren trekt de migrantengemeenschap zich - zo goed als ze kan- uit de slag met haar eigen middelen en moest ze van tijd tot tijd afzien van haar lot. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat we naar deze gemeenschap luisteren en dit mede dankzij dit project. Het project herinnert ons eraan dat een beter leven enkel kan bereikt worden door eenzelfde strijd te leveren op sociaal vlak en benadrukte tevens het belang aan wederzijdse hulp, eenheid, solidariteit en zelfzekerheid. (...) ik ben er ten stelligste van overtuigd dat de activiteiten van Fedactio zich verder zullen ontwikkelen en erin zullen slagen om de vooroordelen uit de weg te ruimen. ik wens jullie nog veel succes."
Prof Dr_Maurice CrulProf Dr Maurice Crul (Hoogleraar vrije Universiteit Amsterdam) "De onderwijsactiviteiten van Fedactio worden doorgaans gezien als een mooie aanvulling op de hulp en ondersteuning die kinderen op school en in het gezin reeds krijgen. dat op zich is al belangrijk. ik raak er echter steeds meer van overtuigd dat verenigingen zoals Fedactio ook iets doen wat de scholen of de ouders niet kunnen doen. ik bedoel dan vooral het motiveren van jongeren en het creëren van zelfvertrouwen. Juist omdat de vrijwilligers bij Fedactio niet de rol van leerkracht of ouder hebben kunnen zij die rol als katalysator voor de jongeren vervullen."
nbn_nrep9leman_bdw_MM_jpg_275Prof. Dr. Johan Leman (Emeritus Professor KULeuven) "Als ik aan Fedactio en zijn projecten denk, zie ik mensen voor mij die bezield zijn door een geest van 'dienstbaarheid'. dit spreekt uit jullie hoge appreciatie voor vrijwilligerswerk. Het blijkt ook uit jullie inzet voor interculturele en interlevensbeschouwelijke dialoog. dit wordt voor ons allen in de komende jaren een prioritaire uitdaging. en er is ook jullie nadrukkelijk nastreven van kwaliteit en van een hoge standaard. Hou het zo. Hou het vol. dit is immers wat een samenleving als de onze vandaag broodnodig heeft."
NicaiseProf. Dr. Ides Nicaise (Hoogleraar KULeuven) "Fedactio bruist van activiteit - vele vriendelijke noten van actief burgerschap, liefde voor kunst, cultuur, diversiteit... Laat ons samen blijven investeren in onze kinderen en jongeren, in kwaliteitsvol onderwijs, netwerking met het Belgische middenveld en interreligieuze ontmoeting. en laat ons samen vierend uitkijken naar 2014, de vijftigste verjaardag van de Turkse migratie naar België!"
lutfugultekinLütfü Gültekin (Artiste, barde) "Ik ben zeer blij dat ik kennis mocht maken met de Federatie van Actieve verenigingen van België en mijn vrienden in deze vereniging. ik neem sinds 3 jaar deel aan de meeste van hun activiteiten."
vanhaegedorenProf.Dr. Mieke Van Haegendoren (Vormalige vice-rector Universiteit Hasselt) "Je lot zelf in handen nemen. Fedactio bewijst dat dit de beste en de kortste weg is naar eman- cipatie en integratie. en wat wij (= oude Belgen) van jullie kunnen leren: solidariteit, zelfvertrouwen, zelfhulp, gastvrijheid, gemeenschapszin, verantwoordelijkheid voor je medemens."
valkeneersKurt "Klier" Valkeneers (Cartoonist Het Belang van Limburg) "Dank U voor de gastvrijheid. ik ben vereerd to mogen deelnemen aan deze prachtige organisatie!"
cem_ozdemirCem Özdemir (Co-voorzitter van de duitse politieke partij de Groenen) "Fedactio verwezenlijkt zeer belangrijke activiteiten op het vlak van sociale cohesie. Wat niet voor de hand ligt in België, zoals u ook weet. Wat betekent Belg zijn vandaag? Het is een moeilijke vraag. We spreken van integreren maar waarin? in Schaarbeek? in Brus- sel? in vlaanderen of Wallonië? of in België? ik zie België als europa in het klein. Mensen van Turkse origine die zich hier vestigen, worden geconfronteerd met problemen die zich in heel europa voordoen."
erkanR.Kan Albay (Regisseur) "Om een kwalitatieve en profesionele bijdrage te kunnen leveren aan onze culturule samen- leving zou een organisatie in de eerste instantie de verantwoordelijkheid moeten durven nemen om te waken over de waarden en het niveau van hun werking. een organisatie die een aangename brug vormt tussen culturen en nog belangrijker innerlijk contact legt met zowel de kunstliefhebber, de artiest als met het sector. Fedactio is een van de eerste actieve organisatie in Belgie die deze vermelding met hun werking van de afgelopen jaren voluit heeft verdiend!"
jossevansteenbergenProf.Dr.Josse Van Steenberge (Emeritus Hoogleraar Universiteit van Antwerpen) "Uit alle wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat onderwijs en vorming van jongeren de belangrijkste sleutels zijn voor de toekomst van onze samenleving. Het zijn noodzakelijke voorwaarden, niet alleen voor een succesvolle loopbaan voor deze jongeren zelf, maarookvoordepositieveevolutievandemaatschappijalsgeheel. Fedac- tio is er op korte termijn in geslaagd om daar een nieuwe dimensie aan te geven en er een onvervangbare rol in te spelen. door het verschaffen van onderwijs aan nieuwe doelgroepen, het organiseren van ver- schillende vormings- en leerprojecten, het samenbrengen van diverse scholen, .. hebben ze in ons land aan het onderwijs in de brede zin van het woord een nieuwe impuls gegeven."
Sarah TurineSarah Turine (Voormalig voorzitter ecolo) "De creativiteit en het enthousiasme die jullie projecten uitstralen is volgens mij van groot nut en belang in een stad als Brussel. Jullie projecten bevorderen het samenleven en zorgen ervoor dat Brussel opgebouwd wordt door de gemeenschappen die er wonen. er zijn specifiek 2 projecten waar ik aan denk. eerst en vooral «Kleuren van België», wat een prachtig evenement is waar kinderen van verschillende origines aan deelnamen die niet enkel een goeie prestatie neergezet hebben maar die bovendien de taal van de ander praten en begrijpen. dat is echt prachtig en het was vooral indrukwek- kend om het succes ervan te zien. We zien echt dat er een doelgroep is die op zo’n projecten zit te wachten. Het andere project dat ik fantastisch vind is de Sociale Wetenschappen olympiade. er bestaan al jaren wedstrijden voor exacte wetenschappen in België maar een wedstrijd die vraagt om creatief om te springen met sociale problematieken is uniek. ik denk dat het belangrijk is om in Brussel en in het hele land te leren begrijpen dat een verschil veeleer een rijkdom is dan een handicap."
201101221526-1_siegfried-bracke-schreef-columns-in-sppartijbladSiegfried Bracke (Federaal volksvertegenwoordiger - TV presentator) "Die dynamiek heb ik, samen met mijn collega Zuhal Demir, vorige week nog kunnen voelen en waarderen bij Fedactio, de Federatie van Actieve Verenigingen van België. Een prachtig initiatief, bezig met onderwijs, vrouwen, ondernemingen, kunst, cultuur, gedreven door Turkse Belgen (het merendeel Vlamingen) van de tweede en derde generatie. Een prachtig initiatief omdat hun uitgangspunt is ‘wat kan IK doen?’. Een prachtig initiatief omdat het draait om dialoog en sociale cohesie. Waarbij trouwens opvalt dat in hun naam géén verwijzing zit naar de Turkse origine, net omdat ‘we open willen staan voor iedereen’. Heel concreet timmeren ze aan de weg. Met, naar ik heb begrepen, 0 euro subsidie, maar wel gesponsord door (meestal Turkse) ondernemers. Ze weten bij Fedactio waar ze mee bezig zijn, en waar ze naartoe willen. Dat blijkt. Een prachtig initiatief, bezig met onderwijs, vrouwen, ondernemingen, kunst, cultuur, gedreven door Turkse Belgen (het merendeel vlamingen) van de tweede en derde gene- ratie. een prachtig initiatief omdat hun uitgangspunt is ‘wat kan iK doen?’. een prachtig initiatief omdat het draait om dialoog en sociale cohesie. Waarbij trouwens opvalt dat in hun naam géén verwijzing zit naar de Turkse origine, net omdat ‘we open willen staan voor iedereen’. Heel concreet timmeren ze aan de weg. (...) Fedactio is voor mij een voorbeeldorganisatie omdat men er gelooft in de toekomst, omdat men er gelooft in de eigen kracht, omdat men er hard en degelijk aan de weg timmert. Als Fedactio niet bestond, dan moest het worden uitgevonden."
Kathleen_Helsen_pasfoto2Kathleen Helsen (Vlaams volksvertegenwoordiger | Lid commissie onderwijs) "Het voorbije jaar kreeg ik de gelegenheid om voor Fedactio een gespreksavond in te leiden over het hoger onderwijs in vlaanderen. de grote opkomst van studenten en hun luister- bereidheid tonen aan dat onderwijs een belangrijk thema is. Fedactio maakt er mee werk van!"
guyredigProf. Dr. Guy Redig (Docent bij vrije Universiteit Brussel) "Fedactio. Levend voorbeeld van succesvol evenwicht tussen intelligent strategisch hande- len, openheid van geest en warme visie op mens en gemeenschap. een krachtige motor, op weg naar meer samen-leving, waarin identiteit, interculturaliteit, maatschappelijke betrokkenheid en actieve dialoog centraal staan. een sterke bondgenoot. om te koeste- ren."
7-mohssin-el-ghabriMohssin El Ghabri (Gemeenteraadslid Saint-Gilles) "Proficiat met al wat jullie ondernemen. Jullie zijn de stenen op de weg naar een beter samenleven. veel succes!"